Inloggen

 

Garantie

1.  ErgoXS garandeert dat de te leveren zaken vijf jaar na levering voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2.  Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
3.  De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ErgoXS.
4.  De aankoopbon dient als garantiebewijs. Zonder vertoon van de originele aankoopbon wordt geen garantie verleend.
5.  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties dient Koper contact op te nemen met ErgoXS voor een RMA-nummer. Retourzendingen naar ErgoXS zonder RMA-nummer worden niet geaccepteerd.
6.  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal ErgoXS de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van ErgoXS vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan ErgoXS te retourneren en de eigendom daarover aan ErgoXS te overdragen.
7.  De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ErgoXS, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8.  Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen, met inachtneming van hetgeen in artikel 5 bepaalde, en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is ErgoXS niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.  Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. ErgoXS streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
10. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten voor de Koper zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenbegroting, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ErgoXS.